Solist- eller lagspiller?

Om du drømmer om noe større kan du ikke skape det alene. Veien mot målet er sammen med andre.

Mot slutten av 70-tallet ble jeg oppmerksom på betydningen av å tjene i team. Men inntil da tenkte jeg mer som en solist og mindre slik gode lagspillere resonerer. Det tok noen år før min nysgjerrighet for teamarbeid virkelig ble vekket. Det jeg tidligere kun hadde ant et snev av, ble en overbevisning. Og da skjønte jeg hvor viktig det er med lagarbeid og ledertrening. I tillegg bygge sunn teamkultur som fostrer frem og gir næring til det beste i hver enkelt på laget. 

«En einstøing følger sin egen lyst, glefser mot alle kloke råd» –Kong Salomo

Hva har TEAM-arbeid og modellen betydd for meg? 

Den har:

 • hjulpet meg til å holde meg på sporet
 • gjort meg bedre – som å si VI fremfor jeg …
 • forsterket og mangfoldiggjort mitt bidrag
 • gitt meg anledninger til å gjøre det jeg er best på
 • frigjort tid til å praktisere 80/20-prinsippet: Loven om prioritering
 • gitt meg gode venner og medarbeidere
 • gitt meg muligheten til å la andre gjøre det de er best på
 • anerkjent talentet, speilet og vist meg mitt forbedringspotensial
 • gitt meg tilgang på ressurser og kontakter bortenfor min horisont
 • forent min drøm, lidenskap og utrustning i et målrettet og formålstjenlig tjenerskap.

I boken, Jesus on Leadership*, viser C. Gene Wilkes at teamarbeid ikke bare er en moderne greie, men en gammel og velprøvd metode. Han poengterer en rekke fordeler med lagarbeid basert på Bibelen: 

 • Team involverer flere mennesker, og gir dermed mer ressurser, flere ideer og mer energi enn hva én person kan gi.  
 • Team maksimerer lederens potensial og minimerer hans svakheter.  Styrker og svakheter er mer utsatt hos individer.  
 • Team gir flere perspektiver på hvordan de kan møte et behov eller nå et mål, og utformer dermed flere alternativer for hver situasjon. En persons innsikt er sjelden så dyp og bred som et team når det skal løse problemstillinger. 
 • Team deler æren for seirer og deler ansvaret for nederlag. Dette fremmer genuin ydmykhet og autentisk fellesskap. Enkeltpersoner tar æren og ansvaret alene og det fremmer som regel stolthet eller følelsen av mislykkethet. 
 • Team holder ledere ansvarlige for mål. Individer som arbeider alene, kan endre målet uten å stå ansvarlig for noe eller noen.  
 • Team kan ganske enkelt gjøre mer enn en enkeltperson.

T-E-A-M-modellen

Ingen ting er så praktisk som en god teori (Kurt Lewin). Derfor setter jeg stor pris på modeller, metaforer, figurer og akronymer som gir mening og viser vei.

T = Tjenerskap
E = Enhet
A = Ansvar
= Mål

Tjenerskap peker på den ideelle innstillingen. En dårlig holdning hos ett av teammedlemmene kan undergrave, forvitre og oppløse det beste teamet.

Enhet peker på verdier og normer, et uselvisk samarbeid, samhold og samhandling. 

Ansvar markerer forpliktelsen hver enkelt i teamet har til å lede seg selv godt i forhold til felles verdier, normer og hva som best tjener teamets formål til enhver tid.

Det viktigste bidraget teammedlemmene kan gi hverandre er at en jevnlig vokser, styrker karakteren, øker innsikten, og utvikler relasjonelle ferdigheter. 

Syretesten på om jeg leder meg selv godt, er om de nærmeste merker bedringer som styrker teamet og beriker miljøet rundt meg.

Mål definerer hvor teamet skal.

Modne og sunne ledere skaper trygge og gode vekstvilkår rundt seg.

Tjenerskap + Enhet + Ansvarlighet + Målbevissthet = ET MODENT TEAM.

Refleksjon

Ingen unngår å gjøre feil. Modellen har hjulpet meg til å identifisere læringspunkter. 

Tjenerskap: Hvilken innstilling har du og hvordan påvirker den teamet?
Enhet: Hvordan er samholdet og samarbeidet – egentlig?
Ansvar: Hvem har ansvar for hva – og hva og hvem har du et særskilt ansvar for?
Mål: Hvor er teamet på vei?

* Wilkes, Gene. Jesus on Leadership: Timeless Wisdom on Servant Leadership. 1998