Livslang tjeneste

Hvordan kan vi unngå å falle i de klassiske fallgruvene eller havne i bakevje grunnet trivielle problemer? 

Se for deg en mattallerken som du balanserer på én finger. Tallerkenen har fem kakestykker og de er jevnt fordelt slik at den er i balanse. Men hva skjer om du tar bort ett eller flere av kakestykkene? Tallerkenen kommer i ulage og den glir av fingeren – om ikke balansen gjenvinnes. 

EQUIP, Million Leaders Mandate* anfører fem forhold ledere må være koblet til om lederskapet skal fungere tilfredsstillende i lengden: 1) Gud 2) Familien 3) En «Paulus» 4) En «Barnabas» 5) En «Timoteus».  

Relasjoner er livsnødvendige og ledere utgjør ikke noe unntak – snarere tvert imot! Uttrykket – det blåser på toppene, illustrerer en sannhet om ledelse det er verd å innrette seg etter. 

Alle ledere har svakheter, derfor trenger vi å stå i en sammenheng som evner å avdekke blindsoner og tilføre oss styrker. Hvordan kan du ellers unngå å …

 • bli korrumpert av makt?  
 • kreve mer av andre enn deg selv? 
 • bli så fanget i oppgavene at ditt åndelige liv lider av underernæring?
 • bli opphengt i trivielle spørsmål, fremfor å utruste og bemyndige andre til tjeneste?
 • glemme at åndelige ledere er i fronten og er derfor spesielt utsatt og sårbar for fristelser og anslag fra fienden (Ef 6:10flg).

EQUIP viser til en undersøkelse blant kristne ledere som hadde falt i klassiske synder (penger, sex og makt). Alle svarte bekreftende på tre utsagn:

 • Jeg hadde sluttet å tilbringe tid alene med Gud hver dag.
 • Jeg stod ikke til ansvar overfor noen.
 • Jeg trodde aldri at et slikt nederlag kunne ramme meg.

Lederskap er som nevnt for tøft til å tro at man fikser det meste alene eller på egen hånd: – Den som står, skal passe seg for ikke å falle! Og fremsynt er den som ser faresignalene og igangsetter tiltak som sikrer balansen, slik «tallerken-modellen» som nevnt viser …

1. Lederens forhold til vår himmelske Far

Selv om du er en leder, er du fortsatt et Guds barn. Det høres kanskje selvsagt ut, men å være det bevisst er vel ikke alltid like selvfølgelig? 

Far-termen er hyppigst brukt på Gud i Det nye testamentet. Altså, ikke konge, herre, eller frelser, men «pappa»! 

En kristen leder er derfor ikke først og fremst en leder, men et Guds barn (Joh. 1:12)! Han kaller deg til lederskap, ja, men bare så lenge du er avhengig av Ham, slik et foster er prisgitt sin mor og som Guds sønn viste oss i forholdet til sin Far (Joh. 8:28-29; 38).

I det naturlige forsørger vi oss selv etter hvert som vi er i stand til å stå på egne bein. Men sånn er det ikke i vårt forhold til vår himmelske Far. Her vil vi alltid være avhengige av hans nærvær og oppfølging. Og vi trenger alltid Hans kjærlighet før vi er i stand til å elske, tjene og lede andre.

Vi kan ikke gi noe som helst – uten først å ha mottatt det av Ham! Slik er det også med Guds nåde, den må først tas imot før den kan gis videre til andre. – Vi elsker fordi Han elsket oss først. ** 

For prester og pastorer ligger det snublende nært å gi etter for fristelsen til å bare lese Bibelen i forbindelse med forberedelser; sånt som bibelstudier, prekener, eller lignende. Men for presten Esra, var Skriften en avgjørende del av forholdet mellom ham og Gud. Og det gav målbare utslag i hans liv og lederskap: – For Esra la hele sitt hjerte i å granske Herrens lov, følge den og lære Israel lov og rett.» *** 

2. Lederens forhold til familien

Gud skapte familien til å være et «tilfluktssted», der alle er akseptert for den man er: fullt ut kjent, og på samme tid anerkjent, ønsket, elsket og unik. Altså, en tilværelse uten frykt for å bli avvist eller forkastet.

Ideelt er hjemmet som et «laboratorium», hvor vi eksperimenterer, trener, feiler, formes og dannes. Her lærer vi betydningen av kjærlighet, rettledning, det å vise hensyn, tale sant, vise empati, takknemlighet, trofasthet, sjenerøsitet og tilgivelse; og det å kunne kommunisere med hverandre og lære seg å håndtere uenigheter og konflikter – kanskje med mer eller mindre hell – men uansett er erfaringene egnet til å forberede og istandsette oss til virkeligheten vi møter på ulike arenaer i livet ellers.

– Men om noen ikke sørger for sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, har han fornektet troen og er verre enn en vantro. (1. Tim 5,8)

Vårt åndelige lederskap og tjeneste begynner i hjemmet. Her tjener vi først og fremst, ellers svekkes troverdigheten til å tjene på andre felter. En god tommelfingerregel kan være: – Ikke ta det med ut hvis det ikke fungerer hjemme.

3. Lederens forhold til en «Paulus»

Paulus var en apostel, men også mentor og veileder. Blant annet Timoteus fikk avgjørende hjelp av Paulus sin mentortjeneste. Jfr. for eksempel brevene hans til Timoteus.

Alle ledere bør ha mentorer, uansett hvor vellykket man er kan en gjerne ha flere, da neppe én mentor kan dekke samtlige behov.

Mentorer er gjerne ledere som har kommet lenger enn oss i sin utvikling, og de kan formidle videre det de har lært.

– Et råd i mannens hjerte er som dypt vann, men en forstandig mann vil øse av det. (Ordspråkene 20,5)

EQUIP anbefaler at du starter hvert år med å skrive ned områder hvor du ønsker å vokse. Og i stedet for å lete etter en mentor som dekker alle behov, kan du finne en «spesialist» på hvert område. Som for eksempel, hva angår karakterbygging, kompetansebygging, eller evner og ferdigheter man trenger støtte og veiledning i å utvikle.

Dine potensielle mentorer kan være nærmere enn du kanskje tror? Her følger noen ledetråder mange har hatt god hjelp av i søket etter mentorer:

 • Be Gud om at han skal åpne øynene dine for mentorer i nærheten som du kanskje hittil ikke har tenkt på.
 • Vis initiativ.
 • Ikke forvent en ufeilbarlig mentor. Still realistiske krav.
 • Se etter sterke sider hos en mentor som du ønsker å utvikle.
 • Vær åpen for flere mentorer som kan bidra til din vekst og utvikling.
 • Mulige mentorer kan befinne seg relativt langt unna. Ta gjerne kontakt per telefon, e-post, etc.

Hvilke egenskaper bør du se etter? 

 • De bør ha en gudfryktig holdning og karakter som er verdt å etterligne.
 • De må objektivt kunne se både dine sterke og dine svake sider.
 • De må være autentiske – ekte og utilslørte.
 • De må være gode på å observere, lytte og kunne holde ting konfidensielt.
 • De må ha en tjenende innstilling og være villige til å gi sjenerøst av sin tid og sine ressurser.
 • De hjelper deg til å strebe mot et høyere mål av modenhet og er dyktige til å stille effektive spørsmål.
4. Lederens forhold til «Barnabas»

En «Barnabas» er en likemann og en venn du har gitt den tilliten å holde deg ansvarlig for det du tenker eller gjør; en som motiverer deg til å være trofast mot dine forpliktelser overfor Gud og andre mennesker. 

En sånn venn skal kunne stille spørsmål vedrørende livet ditt, dine verdier, motivene bak tjenesten din og målene du har; også det som angår karakter, oppførsel, (u)vaner og relasjoner du har med andre. 

Å få en «Barnabas» i livet er som en gave fra Gud. En «Barnabas» kjenner deg godt, men elsker deg betingelsesløst; altså, uansett feil og mangler. Du trenger ikke å hemmeligholde noe for vedkommende. Og han/henne motiverer og inspirerer deg til å strekke deg utenfor komfortsonen og i retning av ditt fulle potensial. 

Når du avtaler møter med din «Barnabas», bør du være forberedt på å håndtere spørsmål som:

 • Hvordan fungerer din daglige «stille stund» med vår himmelske Far? 
 • Har du blitt fristet i den senere tid på et spesielt område og hvordan har du i tilfelle respondert?
 • Har du synd i livet som du ikke har fått bekjent? 
 • Er det noe spesielt du sliter med i tankelivet?
 • Vet du om noen personer du ikke har tilgitt?
 • Kjenner du til noen avvik mellom dine verdier og din oppførsel?
 • Hvilke prosesser er du i for tiden som forstyrrer hvilepulsen?
 • Hvordan er dine prioriteringer i forhold til målene du har satt deg?
 • Har du svart meg 100% ærlig på spørsmålene jeg har stilt deg?

– Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode gjerninger (Hebr 10,24-25).

– En mann som har venner, må selv være vennlig, men det finnes en som elsker som er nærmere enn en bror (Ordsp 18,24).

Hvilke egenskaper bør en «Barnabas» ha?

 • Han er ærlig og oppriktig om sine egne svakheter.
 • Han stiller gode spørsmål for å hjelpe deg til å avdekke behov.
 • Han er pålitelig og verdsetter ærlighet, takler det du deler med ham – og holder taushetsplikten.
5. Lederens forhold til «Timoteus».

Bibelen viser en del ledere som «håndplukker» og lærer opp personer til et liv i tjeneste. Moses utrustet Josva, Jesus valgte og lærte opp tolv disipler. Paulus valgte unge menn som Titus og Timoteus. 

En Timoteus er en som følger deg, og er ivrig etter å lære og vokse som leder. Enhver leder bør finne elever, eller lærlinger, som lærer og tjener ved lederens side, samt videreformidler innsikten slik Paulus påpeker i 2 Tim 2,2:

– Og alt det som du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overgi til trofaste mennesker, slike som også er i stand til å undervise andre.

En leders tjeneste legger vanligvis verdier til fellesskapet, men når lederen utruster og bemyndiger andre til lederskap, skjer det en mangfoldiggjøring.

Hvilke egenskaper bør du se etter hos en elev/etterfølger/disippel? 

 • Han er trofast mot forpliktelser han allerede har påtatt seg.
 • Han er tilgjengelig og har tid til å forplikte seg til å lære.
 • Han viser initiativ i sin lydighet mot Gud og ønsker å tjene.
 • Han er villig til å lære av deg.
 • Han er sulten og har en iver etter å modnes og vokse i sitt lederskap.

Til sist, i tilfelle brann har vi brannvarslere i våre hjem. Også ledere trenger at det ringer for ørene iblant. Ikke bare når noe er i ferd med å gå galt eller det har skjært seg. Det er viktig med jevnlig oppfølging/tilsyn, evalueringer og tilbakemeldinger som hjelper han/henne til å vokse, samt gjøre nødvendige justeringer og beslutninger.

Målet er en livslang tjeneste, men det fordrer handlinger som også viser at en er sårbar og avhengig av formålstjenlige kontakter for å lykkes.

Spørsmål til refleksjon. Se for deg balansen i tallerkenen som ble beskrevet i innledningen:

 • Hvordan er din daglige alenetid med Far?
 • Hvor i rekkefølgen av prioriteringen kommer din familie
 • Hvem står du ansvarlig overfor med ditt liv og tjeneste? (en «Paulus»)
 • Har du bygd et nettverk/fellesskap rundt deg og gitt minimum en likemann rett til å spørre deg om hva som helst, angående ditt liv og tjenesten? (en «Barnabas»)
 • Hvem trener eller fostrer du for tiden? (en «Timoteus»)

Kilder: * http://www.iequip.gr/nation-transformation/ Grunnlagt av Dr. John C. Maxwell, Amerikas fremste lederekspert. Over 6 millioner ledere har gjennomgått hele eller deler av et 9 års-lederprogram i tre volumer, a tre år.
**1. Johannesbrev 4,19 ***Esra 7,10