Vandre i Ånden

Hva mener Paulus med å vandre i Ånden?

Paulus’ begrep «vandre i Ånden» refererer til å leve et liv som er ledet og påvirket av Den Hellige Ånd. Dette innebærer å ha en daglig og kontinuerlig relasjon med Gud gjennom Den Hellige Ånd, som leder, styrker, og hjelper en til å leve i samsvar med Guds vilje. Når Paulus snakker om å vandre i Ånden, mener han at de troende skal la Den Hellige Ånd forme deres tanker, holdninger og handlinger i samsvar med Herrens ord.

Å VANDRE I ÅNDEN

1. Leve etter Åndens ledelse

«Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.» (Gal 5:16)

Dette innebærer å la Den Hellige Ånd veilede våre handlinger og beslutninger, i stedet for å la seg lede av våre egne menneskelige begjær og ønsker.

2. Åndens frukt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.» (Gal 5:22-23)

Når vi vandrer i Ånden, vil vi bære Åndens frukt i våre liv, som er kjennetegnet av positive egenskaper og dyder.

3. Motsetning til kjødet

«For kjødet begjærer mot Ånden, og Ånden mot kjødet, for disse står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» (Gal 5:17)

Å vandre i Ånden står i motsetning til å følge kjødet, som refererer til våre syndige natur og begjær.

4. Livet i Ånden

«Hvis vi lever i Ånden, la oss også vandre i Ånden.» (Gal 5:25)

Paulus oppfordrer de troende til ikke bare å tro på Ånden, men også å praktisere og leve ut denne troen i hverdagen.

HVA ER DET MOTSATTE AV Å VANDRE I ÅNDEN?

Det motsatte av å vandre i Ånden er å leve etter kjødet. Dette betyr å følge våre egne syndige lyster og begjær, i stedet for å la oss lede av Den Hellige Ånd. Å leve etter kjødet fører til handlinger som er i strid med Guds vilje og Åndens frukt.

Å leve etter kjødet

1. Kjødets gjerninger

«Men kjødets gjerninger er åpenbare, slike som hor, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, misunnelse, vrede, intriger, splittelser, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Om disse ting sier jeg dere på forhånd, slik jeg også har sagt før: De som gjør slike ting, skal ikke arve Guds rike.» (Gal 5:19-21)

Kjødets gjerninger er en liste over syndige handlinger som stammer fra å følge våre egne lyster i stedet for Ånden.

2. Fremmedgjøring fra Gud

«For de som lever etter kjødet, retter sine tanker mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sine tanker mot det som hører Ånden til. For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.” (Rom 8:5-6)

Å leve etter kjødet fører til åndelig død og fremmedgjøring fra Gud, mens å leve etter Ånden gir liv og fred.

3. En kontinuerlig strid mellom kjødet og Ånden

«For kjødet begjærer mot Ånden, og Ånden mot kjødet, for disse står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.» (Gal 5:17)

Det er en konstant kamp mellom kjødet og Ånden i en troendes liv, og vi må aktivt velge å følge Ånden.

Oppsummering:

Paulus’ lære om å vandre i Ånden og leve etter kjødet viser en tydelig kontrast mellom et liv som er preget av Åndens frukt og et liv som er preget av syndige handlinger. Å vandre i Ånden innebærer å la Den Hellige Ånd lede og forme våre liv, mens å leve etter kjødet innebærer å følge våre egne syndige lyster og begjær. Paulus oppfordrer de troende til å leve etter Ånden, slik at de kan bære frukt som ærer Gud og unngå de destruktive effektene av å leve etter kjødet.

Refleksjon
Hvordan kan vi, i vårt daglige liv, bevisst velge å vandre i Ånden og la Den Hellige Ånd lede våre tanker, holdninger og handlinger?

TILLEGG:

Gal 5:16
«Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.»

Gal 5:25
«Dersom vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden.»

Rom 8:4
«for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.»

Rom 8:5
«For de som lever etter kjødet, attrår de ting som hører kjødet til; men de som lever etter Ånden, attrår de ting som hører Ånden til.»

Rom 8:14
«For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.»

Beslektede uttrykk som kan tolkes i samme kontekst, selv om de ikke bruker nøyaktig samme ordlyd:

Ef 5:8
«For en gang var dere mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn.»

Ef 5:18
«Og drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskeielser, men bli fylt av Ånden.»

Kol 1:10
«Så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham på alle måter, og bære frukt i all god gjerning og vokse i kunnskapen om Gud.»