Når uværet rammer

Å tenke seg et liv uten stormer er utopisk. Uvær, så vel som motbakker og ulike typer prøvelser eller tester, hører med til det å være menneske. Sånn er det bare, og klok er den som rigger seg for stormer.

Etter noen tiår ser jeg i min trosreise hendelser og prosesser som endte godt, noen svært godt, mens andre – i ulik grad – fikk skrale utganger. At jeg har landet såpass greit ned på beina er jeg ydmyk og takknemlig for. 

Både i teori og i praksis gjelder det at dersom du ikke samarbeider med grunnleggende prinsipper vil de motarbeide deg. Som for eksempel tyngdeloven. Den er som alle prinsipper, den krever respekt!

Havner en i uvær gjelder det å akte seg for naturlovene, samt navigere stødig og målrettet. Men uten faste holdepunkt og basiskunnskap bærer det lett galt av sted. Derfor undrer jeg meg over: Hvilke andre prinsipielle faktorer – foruten selve dynamikken i problemene – har satt preg på resultatene?Tre faktorer har fanget min interesse…

Kristenliv er RELASJON. Først og fremst med vår himmelske Far, vår Frelser, Jesus Kristus, og vår hjelper, Herrens Ånd. Å vite at man er i Guds hånd, uansett hva som skjer, er livsforvandlende. Da David lovpriste sin Gud brukte han bilder som klippenog festning. Begge borger for noe forutsigbart, sikkert og trygt! 

Videre peker Skriften på menigheten og relasjoner trossøsken imellom. Et ”lysfellesskap” (1 Joh 1,7) der verdier som nåde og sannhet, åpenhet, kjærlighet, ydmykhet, trofasthet, tilgivelse, rettferdighet og fred er de førende.

Naturligvis kan en ikke ha fortrolig kontakt med alle. Derfor må man velge hvemen slipper inn i livets indre rom. Det er avgjørende for et slitesterkt liv at en er koblet med familien og andre som bryr seg. Mennesker som har ektefølt medfølelse, og integritet og kompetanse til å yte hjelpen man så sårt trenger når kriser inntreffer. Å stå alene blir for tøft, selv for de mest robuste.

En god venn har ingen agenda utover detå være venn. Slike venner er ærlige og sier sannheten som den er. Ikke hvor som helst og når som helst, men i rette tid og i kjærlighet. Som for eksempel da en kollega viste et bilde av en som overlevde en mordbrann. En av hans gode venner sa til ham: «Nå kan du velge å bruke asken til å grise ned omgivelsene eller tegne et kunstverk». 

«Hvordan ser livet ditt ut – sett fra månen?»Det spørsmålet stilte en god venn til kompisen sin som hadde havnet i et fryktelig uføre. Han skvatt først, men déthjalp – for vedkommende fikk en aha-opplevelse. Perspektivet ble utvidet, og etter å ha reflektert en stund innså han at det stod ikke så aller verst til allikevel. Det hjelper å zoome – inn og ut, endre sitt perspektiv – og tenke hvilke kår andre har andre steder på kloden.

I en av fjellvettreglene heter det: ”Gå ikke alene”. Det er generelt et godt prinsipp. At stormer kommer er rimelig sikkert. Det er heller spørsmål om når. Å være rigget for uvær blir ikke feil. Er man en leder står man stødigere om en har bygget opp en indre sirkel, de man er mest fortrolig med. En mentorsom har gått veien før og hjelper deg å vokse. Modellersom gjør det du ønsker å gjøre. Heltersom du ser opp til. En etterfølgerdu trener og fostrer. En medvandrereller likemann somman har gitt tillatelse til å stille de tøffe spørsmålene – som f. eks: Hvordan pleier du relasjonen med Gud? – Har du relasjoner som er i konflikt med dine verdier? – Har du prioritert riktig i forhold til din utrustning, verdier og mål? – Hvordan styrker du karakteren? 

Å navigere rett, fordrer INNSIKT. Å kjenne sin Bibel og erfare Åndens åpenbaring over Ordet, er et uvurderlig aktivum. Skriften er tydelig på hvemden troende er, nemlig et Guds barn. Det gir trygghet og forsikring om at en er ønsket, akseptert, elsket, betydningsfull og unik, uavhengig av omstendigheter, prestasjoner, eller mangel på slike. 

Å kjenne sin identitet – altså; at man er en ny skapning i Kristus – gjør at en vet hvilke verdier som teller, også i krevende perioder. En vet at ankerfestet ikke er ens eget image, prestasjoner, eller antall likes i sosiale medier etc. Nei, det er barnekåret; relasjonen med Gud, vår gode Far, hans Sønn og vår bror, samt Ånden, vår genuine hjelper. Altså; evige og tidløse ressurser og holdepunkt.

Gode navigatører drar nytte av tidligere erfaringer og basiskunnskapen. Graden av innsikt i relevante emner og verdier man har foretrukket påvirker kursen og hvordan en har det under ferden, samt resultatet!

Å vite hvor en skal er avgjørende om en har satt seg et konkret MÅL. Prinsippet gjelder på havet, i luften og på landjorda – uavhengig av værforholdene. 

Da jeg tidlig i livet, oppdaget Guds hensikt, ble nettopp hensikten primærmålet og min grunnleggende motivasjon. 

Orkanbyger, storm, nedbør, lyn og torden kan påvirke hvordan en har det på reisen og kan forårsake både frustrasjon og forsinkelser. Men prinsipielt kan omstendighetene – isolert sett – ikkerokke ved selve destinasjonen. Derimot påvirker MÅLET forberedelsene, disiplinen, valgene, motivasjonen og resultatet!

Oppsummering

Jeg får ikke anledning til å leve livet forfra igjen, men jeg har muligheter til å lære av erfaringene mine, både de gode og de dårlige. Detkan være verd sin vekt i gull og kan komme andre til nytte. 

Å ignorere stormens potensielle kraft kan koste dyrt. Likeså om en ikke forbereder seg og forholder seg til faste holdepunkt.

Jeg synes å ha erfart at jo bedre jeg har innrettet mitt liv etter prinsippene – ikke motarbeidet dem, men samarbeidet – jo mer har jeg erfart tryggheten og energien i: Relasjoner – Innsikt – Mål (R-I-M) – særlig når uværet har rammet.

Be for din pastor

Vil du se Menigheten blomstre i sitt fulle potensial? Ganske sikkert. Det fordrer en rekke tiltak og et mangfold av gaver, talenter, tjenester, egenskaper og ferdigheter. Bønn har en særstilling og forbønn viktigst. Jf. Apg 6:4; 1 Tim 2:1, Ef 6,19; Kol 4:3.

I en samling for unge predikanter på 80-tallet, var Sverre Larsson, (1928-2017) pinseleder i Sverige og Dagens tidligere adm.dir.,en av foredragsholderne. Jeg husker han blant annet sa: “Jeg ber daglig for min pastor.” Han var forøvrig en dyktig forretningsmann og som regel vet dehva som lønner seg.

Bibelen anfører mange eksempler på forbønnens betydning. Som for eksempel: Moses, Aron og Hurs forbønn for Josva og hans hær som kjempet mot amalekittene. Det gjorde utslaget (2 Mos 17:10). Og det var først etter at Moses ble en overgitt forbeder det virkelig tok av i tjenesten (2 Mos 18:19).

Altså, den viktigste investeringene i menigheten er å be for pastor og lederskap med deres familier. Etter en del år i tjenesten vet jeg noe om hva nettopp forbønn kan bety. I gode, så vel som i tøffe perioder. Min takknemlighetsgjeld til hver enkelt forbeder er større enn jeg evner å gjengjelde! Ingen ting har oppmuntret meg mer gjennom årene enn å vite at jeg ble bedt for! Jeg mener ikke timelange bønner, men at jeg på det jevne ble husket på innfor Nådens trone, hvor nettopp Gud svarer med favør og ”gir hjelp i rette tid” (Heb. 4:16). 

Gjør det til en vane å be for din pastor. Knytt vanen gjerne opp til rutiner, eller noe du gjør regelmessig. Som f eks tannpussen, til og fra jobb/skole eller måltider; frokost, lunsjen, middagen, ettermiddagskaffen eller kveldsmaten. Her kan man gjerne la fantasien og kreativiteten få utfolde seg. 

De fleste pastorer vil sannsynligvis satt pris på om de ble spurt om noe sånt som: – Hva vil du jeg skal be Gud om, for deg og tjenesten? Svarene vil rimeligvis bli forskjellige mellom pastorer og listen kan nok gjøres lang. Men generelt vil jeg tro en treffer ganske bra ved å be over følgende tre områder:

  • Ordet og Åndens åpenbaring i liv og tjeneste (Ords 29:18; Sal 119:12; Ef 1:18-23; 1 Kor. 12:4flg.)
  • Åndens kjærlighet, kraft og visdom i møte med folk, alle typer behov, fristelser, problemer, bekymringer og tester (2 Tim 1:7, Fil 1:9; Kol 1:9)
  • Beskyttelse mot mørkets krefter, usunne relasjoner og mennesker med onde hensikter (Ef 6:10-18; 2 Tim 4:14; 2 Tess 3:2)

En oppmuntret, åndsfylt og Kristus-fokusert pastor vil komme alle “under hans vinger” til gode. Dessuten blir du selv velsignet når du velger å velsigne og be. Dét gjelder ikke minst forbedere som ber og velsigner sin pastor og lederskap!

Gudsbilde

Om ditt Gudsbilde er rett eller feil, sterkt eller svakt avhenger først og fremst av hva du svarer på spørsmålet: Hvem er JESUS? Han er Guds Sønn, Verdens Frelser og Herre. «…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1:12; 3:16)

En dyrebar erfaring…

Det var etter noen fantastiske dager med en rekke innholdsrike opplevelser – og attpåtil i godt selskap – og i flotte omgivelser. Da jeg la meg for natta kom det snikende innover meg et mørke. Jeg sovnet og våknet nedstemt. Først etter et par døgn gikk det opp for meg hva som foregikk. Det ble en lekse… 

Det skjedde i et fellekristelig bønnemøte hvor møteleder oppfordret oss alle til å være helt stille og lytte til hva Ånden sier den enkelte. Omgitt av Guds nærvær kom det da et ”bilde” til syne. Jeg fornemmet Herren talte, og sa: “På en skala fra 0 til 10, hvor høyt verdsetter du min fulle rustning?” – “10”, tenkte jeg, mens jeg så på tall skalaen i bildet. Og jeg syntes Herren sa: “Om du virkelig mener dét, hvorfor bruker du den ikke mer?”

Det ble foranledningen til at jeg grunnet noen dager på betydningen av Guds fulle rustning og innstillingen Paulus anfører  (Ef 6:10-18).

I romersk fangenskap hadde Paulus rimeligvis god anledning til å observere, blant annet soldatenes utrustning. Hjelmen, skjoldet, sverdet osv. Paulus allegoriserte og gjorde bildet relevant for leserne.

Mens jeg leste, grunnet og studerte teksten, ble jeg også oppmerksom på holdningen hos soldaten i rustningen. Nemlig; uselviskhet, bevissthet og utholdenhet. 

Det er sørgelig når soldater faller i strid. Men verre når soldater gir opp. Gode soldater er overgitte. De viser lojalitet, lydighet, kjenner sin hensikt og vet hvem en er ansvarlig overfor. En god og trofast soldat levde ikke for seg selv, men for et større bilde. Uselvisk forsvarte og kjempet han for riket og folket. 

Uselviskhet er en av de ypperste dyder Bibelen anfører. Abraham var uselvisk da han lot Lot først velge landområde. Jonathan oppgav arvetronen til fordel for David. Uselvisk møtte Josef sine brødre med nåde og tilgivelse, fremfor å hevne seg. Og i fortellingen om den barmhjertige samaritan, lærer Jesus oss hva og hvor langt nettopp en uselvisk holdning kan strekke seg.

Hendelsen og leksa jeg fikk som jeg fortsatt øver på er: Ta daglig på Guds fulle rustning og velg soldatens uselviske; utholdende og bevisste innstilling. For det var jo rustningen og holdningen som gjorde soldaten fryktløs og farlig for fienden! 

– Jeg, en leder?

Det er et spørsmål en del lurer på.

Ledelse er ikke posisjoner eller titler. J. Oswald Sanders var visst nok den første som gav følgende definisjon: ”Lederskap er innflytelse” og John C. Maxwell supplerte, ”verken mer – eller mindre.”

Altså; alle har innflytelse. Selv foster og spedbarn påvirker hverdagen til de nærmeste. Slik sett er vi alle ledere.

Det store spørsmålet er hvilken innflytelse har vi på omgivelsene? Mor Therese og Adolf Hitler hadde én fellesnevner: Innflytelse! Men for en forskjell! Forskjellen lå i kilden de var koblet til og autoriteten de var underordnet.

Allerede på Bibelens første blader åpenbares Guds vilje og plan seg for mennesket: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»(1 Mos 1,26)

Kristne har fra tid til annen debattert emnet lederskap. Er det bibelsk å lede? Er vi ikke kalt bare til å være etterfølgere? Er vi ikke kalt til å være tjenere, underforstått, ikke herske? Vel, men kan vi stole på at lederskap er en bibelsk idé? Når vi studerer Bibelen nøye, ser vi at ledelse er jo en Guds bestemmelse. Gud er ikke bare den fullkomne lederen; Han har også kalt oss til å lede.

En lærer spurte: – Hva er de to viktigste dagene i et menneskets liv? Det ble stille en stund. Alle tenkte og satt litt fast. ”Jo”, svarte læreren; ”det var den dagen du ble født og den dagen du kunne gjøre rede for hvorfor?”

Vi er skapt til å ha innflytelse. Gud har gitt oss evne og mandat til å lede.

Som Jesu Kristi etterfølgere, er vi forskjellige personligheter, ulike nådegaveutrustninger, forskjellige kall og tjenester. Men felles for hver enkelt er at vi er SALT og LYS.

Hva er lysets og saltets unike egenskap? Innflytelse! Slik som mørke må vike for lyset og saltet hindrer forråtnelse, influerer vi hjem, menighet og samfunn. Utfordringen er å leve nær kilden og la seg forme og dannes av Jesus Kristus!

Vær frimodig og sterk i ditt lederskap!